Miljöpolicy

S-Schakt vill åstadkomma bästa mark- och anläggningsarbete med lägsta möjliga miljöpåverkan.

För att uppnå målet ska vi sträva efter:

 • Minska vårt behov av fossila bränslen. 
 • Minimera vårt bruk av råmaterial och produkter genom besparingar och
  effektiviseringar.
 • Alla våra maskiner ska vara minst EU steg 1 miljömaskiner.
 • Köpa in miljömärkta varor och därmed påverka våra leverantörer i en miljöanpassad riktning.
 • Återvinna och återanvända material så långt som möjligt.
 • Minimera och samordna transporter.
 • Arbeta för att vårt miljöarbete ständigt ska förbättras.
 • Miljölagstiftningen ska följas i alla tillämpliga delar.
 • Alla medarbetare är delaktiga i framtagandet av miljöpolicy och miljömål.

S-Schakt arbetar enligt  ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015