Hållbarhet & Miljö


Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska ta aktiv del av den tekniska utvecklingen och med ett nära samarbete och långsiktiga
relationer med kunden erbjuda specificerad kvalitet och leveranssäkerhet.

För att uppnå detta ska vi sträva efter att: 
 • Åstadkomma bästa mark- och anläggningsarbete med lägsta möjliga miljöpåverkan.
 • Minska vårt behov av fossila bränslen genom energisnåla maskiner och samordna transporter.
 • Minimera vårt bruk av råmaterial och produkter genom besparingar och effektiviseringar.
 • Minimera och samordna transporter.
 • Vid maskininköp köpa maskiner miljöklassad till EU steg 4 eller bättre.
 • Köpa in miljömärkta varor och därmed påverka våra leverantörer i en miljöanpassad riktning.
 • Återvinna och återanvända material så långt som möjligt.
 • Vara lyhörda för kundens önskemål.
 • Alla medarbetare har rätt kompetens.
 • Vårt kvalitets- och miljöarbete ska ständigt förbättras.
 • Ha kunskap om och följa tillämpliga lagar, förordningar och andra krav.
 • Alla medarbetare inom företaget är med i framtagandet av kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöpolicy.